Talknuten

Talknuten arbetar för barn, ungdomar och unga vuxna med språkstörning och deras anhöriga eller närstående.

Talknuten arbetar för att:
• Informera om barn, ungdomar och unga vuxna med språkstörning och deras närståendes levnadsvillkor till statliga myndigheter och beslutsfattare.
• Bevaka och agera i intressepolitiska frågeställningar som berör målgruppen
• Ge stöd till föräldrar som har barn med språkstörning
• Ge stöd till de föräldranätverk som finns och vara ett stöd vid bildandet av nya nätverk
• Ha en dialog och erfarenhetsutbyte med profession inom området
• Följa forskning inom området

Kontaktuppgifter till Talknutens handläggare är:
telefon 08-545 663 64
epost: talknuten@afasi.se