Kongress och ordförandemöte

Så fungerar det vid Afasiförbundets
kongress och ordförandemöte

Läs sammanfattning

Kongressen

Kongressen bestämmer vad Afasiförbundet ska
göra. Det är kongress var tredje år.

Till kongressen kommer ombud från läns- och
regionföreningarna. Ombuden har med sig frågor
och förslag från medlemmarna till kongressen. De
representerar medlemmarna. Ombuden har rösträtt.
Alla föreningar får skicka ett ombud för varje påbörjat
hundratal medlemmar. Till exempel två ombud om
föreningen har 110 medlemmar.
Föreningens ordförande eller den som ersätter
ordföranden är också med på kongressen.

Det här bestämmer kongressen:
• Vilka personer som ska sitta i styrelsen.
• Vilken inriktning arbetet i Afasiförbundet ska ha.
• En prognos för förbundets ekonomi fram till nästa
kongress. Det är en plan för hur ekonomin kommer att
se ut de kommande åren.

Motioner till kongressen
Alla medlemmar och lokalföreningar kan skriva
motioner till kongressen. En motion är en åsikt om
hur någonting är i förbundet, eller förslag om hur
det borde vara. Läns- och regionföreningarna yttrar
sig om motionen, om de håller med eller inte håller
med. Yttrandet skickas också in till kongressen.

Motioner ska vara skriftliga och skickas till
Afasiförbundets styrelse senast den 30 april det
året som det är kongress. Afasiförbundets kansli
skickar ut information om hur motionerna ska skrivas.

Föreslå personer till Afasiförbundets styrelse
Alla medlemmar kan föreslås till att få en plats i
Afasiförbundets styrelse. Men inte de som arbetar
på lokalförening, läns- eller regionförening eller på
Afasiförbundet. Det kallas att nominera. De som blir
nominerade ska ha tackat ja innan nomineringen
skickas in till valberedningen. Afasiförbundets
valberedning bestämmer vilket datum alla förslag på
personer ska ha kommit in. Information finns i
Tidningen Afasi.

Afasiförbundets valberedning
I Afasiförbundets valberedning finns det tre
ledamöter. En av dem är sammankallande och
bestämmer när det ska vara möte. Alla medlemmar
kan föreslås att få en plats i valberedningen, utom
de som arbetar på Afasiförbundet.

Dagordning vid kongress
De här frågorna ska tas upp när Afasiförbundet
har kongress. Det står i förbundets stadgar. Det är
samma frågor varje kongress:
• Fastställande av röstlängd
• Fråga om kallelse skett i behörig ordning
• Val av presidium
a) ordförande
b) sekreterare
• Val av
a) två protokolljusterare
b) rösträknare
• Fastställande av dag- och arbetsordning
• Förbundsstyrelsens årsredovisningar
(verksamhetsberättelser)
• Fastställande av resultat- och balansräkning
• Revisorernas berättelser
• Förbundsstyrelsens ansvarsfrihet
• Behandling av motioner
• Behandling av förslag till verksamhetsinriktning
med ekonomisk prognos
• Behandling av övriga förslag från förbundsstyrelsen
• Fastställande av avgift till Afasiförbundet
• Fastställande av arvode till styrelse och revisorer
• Val av förbundsordförande
• Val av vice förbundsordförande
• Val av sju ordinarie ledamöter till förbundsstyrelsen
• Val av en revisor och en revisorsersättare
• Val av tre ledamöter till valberedning, varav en
sammankallande

Ellenstipendiet
På kongressen delas Ellenstipendiet ut. Ellenstipendiet
är Afasiförbundets pris till en person som gjort ett bra
arbete med frågor om afasi.

Alla föreningar kan ge förslag på vem som ska få
Ellenstipendiet. Information finns i nyhetsbrevet Afasi.

Ordförandemöte

På ordförandemötet träffas ordföranden i läns- och
regionföreningarna. Ordförandemötet är en gång
varje år när det inte är kongress. Ordföranden beslutar
i frågor som handlar om Afasiförbundet. Styrelsen i
Afasiförbundet är också med på ordförandemötet.
Styrelsen i Afasiförbundet bestämmer var mötet ska
vara. Kansliet skickar ut inbjudan till ordförandemötet.
Lokalföreningarna får information om när det ska
vara ordförandemöte.

Ordförandemötet tar beslut om Afasiförbundets
ekonomiska redovisning och verksamhetsberättelse
för året som har gått. Ordförandemötet bestämmer
också om styrelsen ska få ansvarsfrihet. Om allt är
som det ska i förbundet så får styrelsen ansvarsfrihet.

 

© Afasiförbundet i Sverige