Begriplig text

13 (tretton) procent av alla vuxna i Sverige har stora lässvårigheter. Arvsfondsprojektet Begriplig text arbetar för att identifiera vad som kan göra en text lättare att läsa och förstå.

Filmer

Begriplig text har tagit fram fyra filmer där tre personer som har afasi, språkstörning respektive dyslexi och ADHD möter textmakthavare, det vill säga kommunikatörer som dagligen arbetar med text till en offentlig publik.
Länk till filmerna

Testare med funktionsnedsättning

Under 2017 och 2018 har projektet genomfört tester i flera omgångar med personer som har afasi, språkstörning, dyslexi, intellektuella funktionsnedsättningar och autism/asperger.
Testarna har identifierat en rad olika områden som kan göra en text lättare att läsa.

De områden som har identifierats av projektets testpanel har i sin tur lagts upp av Begripsam i en enkät/ett större test så att fler personer med funktionsnedsättning kan gradera vad som är viktigt för att en text ska bli lättare att läsa. Testet ligger uppe under våren 2019.
Länk till testet

Begriplig text har även tagit fram ett kompendium med så kallade personas. Genom de olika personorna beskrivs olika läsartyper som lässvårigheter.
Länk till kompendiet

Blogg

Afasiförbundet och alla övriga aktörer i projektet bloggar regelbundet om ämnen som rör begripliga texter. Texterna läggs upp på Begriplig texts webbplats.
Länk till bloggen

Spridning av resultat

Dyslexiförbundet lägger ned mycket arbete på att sprida vad projektet har kommit fram till. Projektledaren Ester Hedberg har föreläst och föreläser vid en lång rad konferenser och seminarier. Hon föreläste även vid Afasiförbundets kongress hösten 2018. Projektet har även anordnat egna konferenser.
Flera av seminarierna filmas in och läggs på www.begripligtext.se

Om projektet

Afasiförbundet är en del av arvsfondsprojektet Begriplig Text som drivs av Dyslexiförbundet. FUB, för barn unga och vuxna med utvecklingsstörning och Autism- och Aspergerförbundet är också med i projektet. Flera företag och myndigheter är också en del av projektet, exempelvis Språkrådet, Myndigheten för tillgängliga medier (MTM), Begripsam, UseIT, Vilja och Nypon förlag med flera. Projektet inleddes år 2016 och avslutas i augusti 2019.