Att bilda afasiförening

I en afasiförening samlas personer med afasi och deras anhöriga. 

Frågeställningar kring afasi och den nya livssituationen kan skapa en gemenskap och ett intresse för att driva frågor och verksamhet tillsammans.

Få igång en förening

Samla intresserade till ett första möte för att höra om det finns intresse för att bilda en lokal afasiförening. Utse gärna en arbetsgrupp som bildar en interimsstyrelse som är en  tillfällig styrelse tills dess att afasiföreningen har haft sitt första riktiga medlemsmöte eller årsmöte. En afasiförening är öppen för alla och de personer som delar föreningens intresse kan bli medlem, delta i och påverka föreningens verksamhet.

Interimsstyrelsens uppgifter är att:

 • Ge förslag på personer att ingå i styrelsen
 • Kalla till ett medlemsmöte för att besluta om att en lokalförening ska bildas
 • Se om det finns medlemmar
 • Ta kontakt med Afasiförbundet och få tillhörighet till en länsförening


Vid det första mötet

 • Presentera  Afasiförbundets normalstadgar för lokalföreningar
 • Utse en ordinarie styrelse
 • Håll ett första konstituerande möte med den nyvalda ordinarie styrelse


Konstituerande mötet

Vid det konstituerande mötet bildas föreningen formellt och det ska beslutas om:

 • Att bilda lokalförening
 • Att anta namn, sätesort och verksamhetsområde.
 • Att anta Afasiförbundets normalstadgar för föreningar
 • Att utse firmatecknare

Det är viktigt att det konstituerande mötet protokollförs. Det är det protokollet som visar på att föreningen formellt har bildats.

Ansöka om organisationsnummer

Styrelsens ordförande och kassör ansöker om organisationsnummer för föreningen hos Skatteverket. Information om tillvägagångsätt finns på Skatteverkets hemsida www.skatteverket.se

Ansöka om post- eller bankgironummer för föreningen

När föreningen fått ett organisationsnummer ansöker ordförande och kassör om post- eller bankgironummer för föreningen. Föreningen kan nu ta emot betalande medlemmar och sprida information om sin förening och rekrytera fler medlemmar.

Det löpande föreningsarbetet

När föreningen har startat och en styrelse utsetts så börjar arbetet med att utveckla föreningens verksamhet och rekrytera fler medlemmar. Styrelsen har styrelsemöten regelbundet under året och till årsmötet som är en gång per år, bjuds samtliga medlemmar in att delta.

Under ”Dokumentation för föreningar” (länk) finns dokument och mallar som kan vara användbara i föreningsarbetet.