Bilda förening

Läs sammanfattning

Första steget för att starta en förening är att ha
ett möte för alla som är intresserade.
Om de säger
ja så är nästa steg att bilda en interimsstyrelse. Det är
en tillfällig styrelse som finns fram till att den nya
föreningen har sitt första årsmöte eller första
medlemsmöte.

En förening ska vara öppen för alla människor.
Föreningen stödjer inte något enskilt parti eller
någon religion. Personer som är intresserade av vad
föreningen gör kan bli medlemmar. De är med på
aktiviteter och påverkar vad föreningen ska arbeta
med. Arbetet i föreningen riktar in sig på aktiviteter
och frågor som är viktiga för medlemmarna oavsett
parti eller religion. Den som är engagerad både i
Afasiförbundet och ett parti får inte driva partipolitik
inom Afasiförbundet.

När den nya föreningen har årsmöte eller medlemsmöte
så väljer medlemmarna vilka som ska sitta i styrelsen
och vem som ska vara ordförande. Medlemmarna
bestämmer också vilka regler som föreningen ska ha.
Reglerna kallas stadgar. Afasiförbundet har ett förslag
på vad som ska stå i stadgarna så det behöver
medlemmarna inte komma på själva. Det kallas förslag
till normalstadgar.

Föreningens styrelse

Styrelsen väljs på föreningens årsmöte. Det här gör
styrelsen:
• Arbetar med att göra det som medlemmarna har
bestämt på årsmötet.

• Bestämmer i föreningen mellan årsmötena.

• Ger förslag på vilka frågor som vara med på årsmötet
eller medlemsmötet. Ger förslag på vilket beslut
medlemmarna ska ta i de olika frågorna.

• Har ansvar för administrationen, att alla papper
sköts som de ska.

I lokalföreningens styrelse ska det vara en ordförande
och minst två ledamöter. I läns- eller regionföreningens
styrelse ska det vara en ordförande och minst fyra
ledamöter.

Det är viktigt att ha roligt i en styrelse. Styrelsen ska
göra det som medlemmarna har bestämt på årsmötet.
Men styrelsen måste ofta komma på hur det ska göras.
Om styrelsemötena är trevliga och ledamöterna kan
arbeta tillsammans så blir det bättre aktiviteter för
medlemmarna.

Föreningen är en juridisk person

En förening är en så kallad juridisk person. Det
betyder att föreningen själv tar ansvar för allt den
äger och för föreningens skulder. Det betyder också
att föreningen kan skriva under avtal och föra sin
talan inför domstol eller myndighet.

Medlemmarna behöver inte betala om föreningen har
skulder eller om något annat händer. Det är föreningen
som juridisk person som har det ansvaret.

Om föreningen har startats av minst tre personer, har
stadgar och en vald styrelse så räknas föreningen som
juridisk person. Föreningen behöver inte vara registrerad
hos någon myndighet för att vara juridisk person.

Konstituerande möte och
firmatecknare

Efter årsmötet har styrelsen ett första möte som
kallas konstituerande möte.
Då bestämmer styrelsen
vilka arbetsuppgifter personerna i styrelsen ska ha.
Vem som ska vara kassör och sekreterare till exempel.
Ordförande i styrelsen har medlemmarna på årsmötet
redan bestämt.

På det konstituerande mötet väljs ofta vilka personer
som ska vara firmatecknare i föreningen. De får skriva
under papper och avtal i föreningens namn, till banker
och myndigheter bland annat.

Om styrelsen inte väljer vilka som ska vara firmatecknare
så ska alla personer i styrelsen skriva under alla papper.

Firman kan tecknas tillsammans eller var för sig.

Tillsammans betyder att två personer som är
firmatecknare alltid ska skriva på alla papper
tillsammans.

Var för sig betyder att en av de två firmatecknarna kan
skriva på själva, utan att den andre är med. Att välja två
”tillsammans” kan kännas lugnare och tryggare.

Det är viktigt att det finns ett protokoll från det
konstituerande mötet. Det här ska stå i det protokollet:
• Vilka beslut som styrelsen har tagit.
• Vilka som är med i styrelsen.
• Vilka som är firmatecknare.
• Firmatecknarnas personnummer.

Protokollet ska vara underskrivet av ordförande,
sekreterare och en justerare. Justeraren kontrollerar
att det som bestämdes på mötet står i protokollet.

Bankkonto och bankgiro

Föreningen behöver ha ett bankkonto och ett bankgiro.
På bankkontot har föreningen sina pengar. Bankgirot
används när föreningen betalar ut eller får in pengar,
till exempel medlemsavgifter.

När föreningen skaffar bankgiro vill banken se
protokollet från det konstituerande mötet.

Organisationsnummer

Den nya föreningen kan ansöka om att få ett
organisationsnummer. Det är inget krav men det är
bra att ha när föreningen hyr lokal eller ansöker om
bidrag. Banker och myndigheter vill gärna se det
numret. Organisationsnummer gör också att andra får
reda på att föreningen finns.

Ansök om organisationsnummer på Skatteverkets
webbplats www.skatteverket.se.

© Afasiförbundet i Sverige