Vi påverkar

Afasiförbundet arbetar intressepolitiskt på riks-, läns, och lokalnivå för att förbättra situationen för personer med afasi och språkstörning.

Viktiga frågor är:
• hälso- och sjukvård
• livslång rehabilitering
• hjälpmedel
• universell utformning/tillgänglighet
• skolfrågor
• vuxenutbildning
• rätten till försörjning

Vår utgångspunkt är FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och allas lika värde.

Afasiförbundets läns- och lokalföreningar anordnar mötesgrupper, studiecirklar, föredrag, utbildningar och utflykter för medlemmar.

På Mötesplats Afasi tränar människor med afasi sitt språk i digital miljö.

Talknuten arbetar med frågor som rör barn, unga och vuxna med språkstörning och deras anhöriga eller närstående.

Afasifonden ger stöd till människor med afasi samt till forskning och utveckling av rehabiliterings- och habiliteringsmetoder.