Projekt

Begriplig text är ett Arvsfonsprojekt som drivs av Dyslexiförbundet i samarbete med Afasiförbundet, Autism- och Aspergerförbundet samt FUB, för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning. Språkrådet och MTM, Myndigheten för tillgängliga medier är också samarbetspartners.

Projektet inleddes hösten 2016 och är treårigt. Projektet arbetar också med det utvidgade textbegreppet, det vill säga att det finns olika sätt att läsa eller ta del av en text.

Från Afasiförbundet finns Ann Ander, leg. logoped och ledamot i Afasiförbundets styrelse, med i styrgruppen för projektet och Linda Bergfeldt och Lisa Gunnarsdotter från förbundskansliet arbetar i projektet.

Projektet har en webbsida med information www.begripligtext.se. Där har bland annat personer med afasi beskrivit hur det fungerar för dem att läsa.

Länk till filmer från projektets seminarium 15 mars 2018