Styrelsen

Läs sammanfattning

De flesta personerna i en styrelse ska själva
ha afasi eller språkstörning eller vara anhöriga.

Det är viktigt att alla i styrelsen visar respekt för
varandra. Styrelsen behöver hjälpas åt för att alla
ska vara delaktiga på mötena. Det betyder bland
annat att mötena ska vara tillgängliga för alla.

Ordföranden har det största ansvaret för föreningen.
Ordföranden kontrollerar att allt går rätt till. Revisorn
är vald på årsmötet och kontrollerar också föreningens
ekonomi och administrativa rutiner så att alla papper är
som de ska.

Ordförande och kassör ska inte vara släkt med
varandra. 
Det ska inte kassören och revisorn vara
heller. Eller ordförande och revisor. Då kanske de
inte kontrollerar varandra tillräckligt mycket. Det
kan bli en så kallad jävsituation. Därför är det direkt
olämpligt att kassören och revisorn är släkt med
varandra.

Styrelsens uppgifter och roller

Styrelsen har ansvar för hela föreningen och för
att göra det som medlemmarna har bestämt på
årsmötet. Styrelsen ger förslag på vilka frågor som
ska vara med på årsmötet eller medlemsmötet och
på vilka beslut medlemmar ska ta i de olika frågorna.
Personerna i styrelsen har olika roller och olika
arbetsuppgifter. Det här är några exempel:

Ordförande
• Är med på olika möten i föreningens namn,
representerar föreningen.
• Håller i styrelsemöten och föreningsmöten.
• Bestämmer vad personerna i styrelsen ska göra.
Leder arbetet och delar ut uppgifter till personerna
i styrelsen.
• Ser till att beslut som fattats blir gjorda.
• Planerar inför framtiden.
• Skriver kallelse och dagordning till möten
tillsammans
med sekreteraren.
• Är firmatecknare ofta tillsammans med kassören.

Sekreteraren
• Skriver protokoll på styrelsemöten.
• Skriver brev och e-post från föreningen.
• Skriver kallelser och dagordning tillsammans med
ordföranden.
• Är med och skriver verksamhetsplan för året som
kommer och verksamhetsberättelse för året som
har gått.
• Har ansvar för att föreningens papper och andra
handlingar sparas på en bra plats.

Kassören
• Håller ordning på pengar och annat som föreningen
äger.
• Sköter föreningens bokföring, gör budget och bokslut.
• Gör in- och utbetalningar.
• Skriver ekonomiska rapporter till styrelsen
regelbundet.
• Ser till att föreningens ekonomi kontrolleras av
en revisor när bokföringsåret är slut.
• Söker bidrag till exempel från kommun och
landsting (det kan göras av andra också).
• Ser till att föreningens deklaration blir gjord.
• Är firmatecknare ofta tillsammans med ordföranden.

Att tänka på i en styrelse

Det är bra att byta uppgifter med varandra ibland
i styrelsen.
Om en person har samma arbetsuppgifter
länge så kanske inte andra vågar pröva på att vara till
exempel ordförande, sekreterare eller kassör.

Kom ihåg att vårda lusten, det som gör det roligt att
engagera sig i föreningen! Gör roliga saker med
styrelsen och ha inte bara vanliga styrelsemöten.
Låt alla i styrelsen få Afasiförbundets nyhetsbrev,
Nyhetsbrevet Afasi. Då får alla veta lika mycket om
vad som händer inom Afasiförbundet.

© Afasiförbundet i Sverige