Bättre skola och utbildning

Afasiförbundet arbetar för att personer med afasi och språkstörning ska ha rätt till utbildning på lika villkor som andra elever, studerande och kursdeltagare.

Vi arbetar för att barn, unga och vuxna ska få tillgång till en bättre skola och utbildning som är anpassade utifrån de behov som finns.

Vi påverkar

Genom påverkansarbete försöker Afasiförbundet skapa bättre förutsättningar för att personer med afasi eller språkstörning får rätt till utbildning.

Vi arbetar med skolfrågor som rör barn och unga med språkstörning och engagerar oss på olika sätt i aktuella utredningar. Vi har exempelvis arbetat aktivt under olika faser i SAK-utredningen (SOU 2016:46) samt funnits med i referensgrupp till Saknad! SOU 2016:94 som handlar om skolfrånvaro. Vi bevakar aktuella skolfrågor och skriver om dem på Talknutens facebooksida. 

Det finns fem folkhögskolor har långa kurser för personer med afasi. Flera av dessa afasikurser har haft problem med finansiering, riksfärdtjänst och rekrytering av deltagare. Afasiförbundet har under flera år arbetat med frågan och uppvaktat olika ansvariga ministrar och utredningar inom folkhögskoleområdet samt arbetat med färdtjänstfrågor.

Afasiförbundet kan ge stöd och hjälpa medlemmar som har fått avslag att överklaga riksfärdtjänst till folkhögskoleutbildning.

Läs Afasiförbundets och folkhögskolornas pressmeddelande Tufft för afasilinjerna

Samråd

Afasiförbundet/Talknuten finns representerad i olika samråd när det gäller utbildningsfrågor (se lista nedan). Afasiförbundet deltar också i årlig samverkanskonferens med de folkhögskolor som har utbildning för personer med afasi.

Studieförbundet Vuxenskolan
Alma folkhögskolas styrelse
Skolverket
Skolinspektionen
Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM
Samarbete med folkhögskolor som ger långa och korta afasikurser

Press

Debattartikel om kognitivt stöd i skolan 

Debattartikel i UNT om likvärdig utbildning

Remissvar

Yttrande över Läsdelegationens betänkande Barns och ungas läsning – ett ansvar för hela samhället SOU 2018:57
Yttrande remisspromemoria – om behörighet att undervisa i specialskolan U2018/0429/S
Samling för skolan – Nationell strategi för kunskap och likvärdighet (SOU 2017:35)
Samling för skolan – Nationell strategi för kunskap och likvärdighet (SOU 2017:35) Avsnitt 8.2
Saknad! Uppmärksamma elevers frånvaro och agera (SOU 2016:94)
En gymnasieutbildning för alla – åtgärder för att alla unga ska påbörja och fullfölja en gymnasieutbildning (SOU 2016:77)
På goda grunder – en åtgärdsgaranti för läsning, skrivning och matematik, SOU 2016:59
Samordning, ansvar och kommunikation – vägen till ökad kvalitet i utbildning för vissa funktionsnedsättningar, SOU 2016:46
Bortom fagert tal