Digital delaktighet

Den digitala utbyggnaden av e-hälsa och andra samhällsfunktioner byggs ut i rask takt. För vissa personer innebär den en förbättring medan det för många med kognitiva och kommunikativa funktionsnedsättningar bygger utanförskap.

Afasiförbundet arbetar med påverkan gentemot olika myndigheter med regeringsuppdrag inom området. För närvarande arbetar vi främst gentemot e-Hälsomyndigheten, Post- och telestyrelsen (PTS), Myndigheten för delaktighet (MFD) och Myndigheten för tillgängliga medier (MTM).

Inom vårt nordiska samarbete har vi tagit fram ett flygblad.

 

 

 

 

 

 

 

 

Remissvar

Genomförandet av webbtillgänglighetsdirektivet (Ds 2017:60) Fi2016/04244/DF