Ett samhälle för alla

Afasiförbundet arbetar för att alla människor, oavsett funktionsförmåga, ska ha lika möjligheter att vara delaktiga och jämställda i samhället. 

Vår utgångspunkt är FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Afasiförbundet är medlemmar i Funktionsrätt Sverige och verkar tillsammans med både övriga medlemsorganisationer och andra funktionsrättsorganisationer för att skapa ett samhälle för alla.

Konferens och rapport om uppföljning av Funktionsrättskonventionen och Agenda 2030

Vi agerar

Torsdagsaktionen XL 30 maj 2013xTillsammans med andra organisationer inom funktionshinderrörelsen agerar vi för att påverka politiker så att personer med afasi, språkstörning och deras anhöriga ska kunna vara delaktiga i samhället samt få förbättrade levnadsvillkor. Vi är medlemmar i Funktionsrätt Sverige och har ett aktivt samarbete med andra afasiorganisationer i norden och internationellt.

Diskriminering

Afasiförbundet har arbetat aktivt med diskrimineringsfrågor bland annat genom Torsdagsaktionen (2013-2014) och Tisdagsaktionen (2014). Vi engagerar oss i olika nätverk som rör diskrimineringsfrågor främst genom samarbeten i Funktionsrätt Sverige.

Lokalt engagemang

Med små medel engagerar  och stöttar vi våra lokal- och länsföreningar samt medlemmar. Vi arbetar exempelvis för att uppmärksamma politiker,  intresseorganisationer och allmänhet på bristerna i rehabiliteringen av personer med afasi. Vi stöttar föreningarna i deras lokala påverkansarbete.

Brukarpaneler och tester

Kunskapen om personer med afasi och språkstörnings behov och svårigheter är för låg. När anpassningar för att skapa delaktighet och tillgänglighet görs bygger den alltför ofta på gammal kunskap där de grupper som vi arbetar för inte utgör ett kunskapsunderlag. Afasiförbundet arbetar därför aktivt för att försöka få med personer med afasi och språkstörningen i tester som rör utvecklingen av olika digitala tjänster och tillgänglighet.

Remissvar

Afasiförbundet och Talknuten skriver egna remissvar på valda utredningar och förslag som berör personer med afasi, språkstörning och deras anhöriga. Vi står även bakom Funktionsrätt Sveriges remissvar där vi bidrar med perspektiv på frågor som rör personer med afasi och språkstörning. Nedan finns länkar till aktuella remissvar.

Länk till Afasiförbundets remissvar och yttranden

Länk till remissvar genom Funktionsrätt Sverige

Samråd och dialogforum

Afasiförbundet finns med i olika samråd och dialogforum där vi för fram hur behoven ser ut för vår målgrupp och behov av utveckling. Vi arbetar för att personer med afasi och språkstörning ska kunna vara delaktiga i samhället.

Aktuella samråd och dialogforum:

Arbetsterapeuternas brukarråd
Socialstyrelsens rådgivande nämnd för funktionshindersfrågor
Diskrimineringsombudsmannen, DO
IVO, Inspektionen för vård och omsorg
Konsumentverket
Myndigheten för Tillgängliga medier, MTM
Post- och telestyrelsen, PTS
Skolverkets samråd
Skolinspektionens samråd
Specialpedagogiska skolmyndighetens, SPSM norra regionens samråd
Teletal