God vård och rehabilitering

 Många med afasi behöver återkommande perioder av rehabilitering för att förbättra eller underhålla sin kommunikativa förmåga.  Det är viktigt att en individuell rehabiliteringsplan upprättas.

Det finns ett stort fokus på fysisk rehabilitering efter traumatiska hjärnskador. Kommunikativ rehabilitering är betydligt mer eftersatt. Afasiförbundet anser att det bör finnas logopeder som arbetar med afasi anställda i landets alla kommuner.

Talet kan förbättras långt efter skadan

Idag vet man att språklig förmåga kan återfås flera år efter att en person fått afasi. Afasiförbundet anser därför att alla med afasi bör få återkommande kommunikativ rehabilitering.

Åldersdiskriminering

För många som får afasi efter att ha fyllt 65 år är det svårare att få god rehabilitering. Det innebär en ålderdiskriminering som står i strid med gällande lagstiftning samt FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Så här vill vi ha det!

Afasiförbundet har tagit fram en modell för hur vi skulle vilja se att den kommunikativa rehabiliteringen av personer med afasi fungerade. Modellen uppdaterades senast år 2020.

Länk till Afasiförbundets rehabiliteringsmodell

Nationella riktlinjerna ”Vård vid stroke”

Afasiförbundet har suttit med i den arbetsgrupp på Socialstyrelsen som arbetade med att revidera de nationella riktlinjerna Vård vid stroke. I riktlinjerna finns två högt prioriterade (3) rekommendationer som rör afasi: intensiv språklig träning samt kommunikationspartnersträning för närstående.

Afasiförbundet arbetar nu för att följa hur rekommendationerna kring afasi genomförs i regionerna.

Länk till de nationella riktlinjerna Vård vid stroke https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/nationella-riktlinjer/2018-3-11.pdf

Hjälpmedel och enkla lösningar som ger stöd

Det finns bra hjälpmedel för att kompensera svårigheter med att exempelvis komma ihåg saker eller stödja bristande initiativförmåga. Läs mer (länk)

Afasiförbundets aktioner

Vi agerar på olika sätt för att skapa opinion och påverka så att rehabiliteringen och livssituationen förbättras för personer med afasi, anhöriga och närstående. Läs mer (länk)

Remissvar

Länk till Afasiförbundets remissvar och yttranden.

Samråd och dialoger

Sveriges Arbetsterapeuternas brukarråd
Vi har även en kontinuerlig dialog och ett samarbete med Svenska Logopedförbundet.
Vi deltar i Inspektionens för vård och omsorgs (IVO) återkommande dialoger med funktionshindersrörelsen.
Genom Funktionsrätt Sverige har vi en representant i Socialstyrelsens rådgivande nämnd.

Projekt

Afasiföreningen i Stockholm driver tillsammans med Hjärnkraft i Stockholm, Strokeföreningen i Stockholm, Neuroförbundet Stockholm och flera olika rehabiliteringsaktörer i ett projekt för att skapa en mötesplats för god rehabilitering av personer med förvärvad hjärnskada, deras närstående samt personal. Projektet startade 2015 och är treårigt. Projektet heter Hjärna tillsammans.
www.hjarnatillsammans.se